Ivar Harrie

1899-1973
Invald 1971.

In memoriam av Dag Hedman

Efter att ha tagit sin filosofie licentiatexamen i Lund 1922 redigerade Harrie fram till 1924 studenttidskriften Lundagård. Hans fortsatta yrkesmässiga gärning var huvudsakligen inom dagpressen, under åren 1926-40 i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 1940?44 i Dagens Nyheter och därpå fram till 1959 som chefredaktör för Expressen, som under hans tid utvecklades till Nordens största dagstidning.

Han var vidare verksam som litteratur- och teaterrecensent, som essayist och som översättare av en rad klassiska dramer.

I början av 1930-talet ingick Harrie tillsammans med författarna Sten Selander och Gunnar Serner (pseudonymen Frank Heller), professorn i nationalekonomi Eli Heckscher och Kungl. postverkets chef Anders Örne i en kommitté som skulle övervaka Albert Bonniers förlags utgivning av deckarklassiker, främst moderna sådana.

andra TIDIGARE HEDERSledamöter