Ted Bergman

1923-2012
Invald 1974.

In memoriam av Dag Hedman och Johan Wopenka

Svenska Deckarakademins ålderman Ted Bergman, Lidingö, avled i slutet av 2012, 89 år gammal.

Vid sidan av sin karriär som bankman ägnade sig han sig energiskt åt litteraturen. Hans publikationslista är omfångsrik såväl till antalet titlar som ämnen och genrer.  Nationalencyklopedin betecknar hans Nästan blind (1953) som bestående av ”absurda prosalyriska texter med drag av Henri Michaux” och prosaskisserna i Museer (1958) såsom ”pregnanta […] ömsom bisarra, ömsom avigt poetiska”.

Bergman var flitig som författare av facklitteratur, framför allt om Arthur Conan Doyles och Ed McBains (pseud. för Evan Hunter) författarskap. Sherlock Holmes i Sverige. En bibliografi. Texter om Sherlock Holmes publicerade för svensk läsekrets under perioden 1891–1990 (1991), The 87th Precinct Force. A Roll. The Reader’s Index to Ed McBain’s 87th Precinct Novels (1995), Neither Seen the Picture nor Read the Book. Literary References in Ed McBain’s 87th Precinct Series (1996), Time. A Short Paper on the Magic Internal Calendar of Ed McBain’s 87th Precinct Stories. With a Chronology (1998) och Sandhamn. En vykortshistoria (2014; tillsammans med Henrik Funke) vittnar om beläsenhet och ett öga för detaljer.

Hans Sherlock Holmes-bibliografi från 1991, som hade förebådats av Sherlock Holmes. A Bibliography Enumerating and Describing Some of the Original and Variant Editions of the Swedish Translations of Dr. John H. Watson’s Sherlock Holmes Stories (1964), var banbrytande och ett fundament för den vidare forskningen om spridningen av Mästerdetektiven i Sverige, och etablerade Bergman som en internationellt erkänd Arthur Conan Doyle-forskare. Han publicerade vidare ett stort antal skönlitterära texter och artiklar i skol- och facktidskrifter, fanzines, småskrifter, antologier och på den nätbaserade SherlockHolmes.se, den tidigaste 1950.

Bergman utgav dessutom tidskrifterna Baker Street Cab Lantern (1963–73), 87:e (1984–2000) och Squadroom Flasher (2000–13), som utgjorde den nätbaserade fortsättningen av 87:e. Han var medlem i flera internationella sherlockianska sällskap, och grundade själv det första svenska, The Solitary Cyclists of Sweden. 1967 tävlade han i TV:s Tiotusenkronorsfrågan i ämnet Sherlock Holmes, och imponerade på tittarna med sina häpnadsväckande detaljkunskaper.

En av Bergman färdigställd modell av Sherlock Holmes’ och Doctor Watsons lägenhet på Baker Street 221B i London deponerades på Stadsbiblioteket i Eskilstuna, där den finns utställd på entréplanet.

Hans älskvärda, diskreta personlighet var en stor tillgång för Svenska Deckarakademin, där han valdes in som ledamot 1974, och då han av hälso- och åldersskäl drog sig tillbaka för några år sedan utsågs han till hedersledamot. Han deltog livligt i Akademins arbete och möten, och lämnar ett stort tomrum efter sig.

Foto: Bo Lundin

andra TIDIGARE HEDERSledamöter